Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2015 2015-06-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 13 w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Strzałkowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 14 w sprawie powołania Pani Doroty Wiktorii Stempniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
Pan Andrzej Kiełczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Dorota Wiktoria Stempniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Grzegorz Kawczak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marek Ochota – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Pani Hildegarda Kaufeld – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej znajduje się poniżej.
Wykształcenie:
Uniwersytet Wrocławski – Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych - IX 2011 – obecnie,
Universiteit Gent, Belgia - stypendium naukowe - IX 2008 - VI 2009,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - X 2006 - VI 2011.
Doświadczenie:
Kancelaria Radców Prawnych Łuć & Wojtylak Sp. p. – XII 2011 – obecnie,
Kancelaria Prawna Mizera - Mroziński – VIII 2009 - IX 2009.
Pani Dorota Wiktoria Stempniak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.