Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2015 2015-06-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 13 w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Strzałkowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 14 w sprawie powołania Pani Doroty Wiktorii Stempniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
Pan Andrzej Kiełczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Dorota Wiktoria Stempniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Grzegorz Kawczak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marek Ochota – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Pani Hildegarda Kaufeld – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej znajduje się poniżej.
Wykształcenie:
Uniwersytet Wrocławski – Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych - IX 2011 – obecnie,
Universiteit Gent, Belgia - stypendium naukowe - IX 2008 - VI 2009,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - X 2006 - VI 2011.
Doświadczenie:
Kancelaria Radców Prawnych Łuć & Wojtylak Sp. p. – XII 2011 – obecnie,
Kancelaria Prawna Mizera - Mroziński – VIII 2009 - IX 2009.
Pani Dorota Wiktoria Stempniak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.