Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2008 2008-12-22 Podpisanie listu intencyjnego na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 22.12.2008 r. otrzymał podpisany list intencyjny na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 105.737.323,80 zł. Porozumienie zostało zawarte w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez renomowany bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Zgodnie z ustaleniami stron, do zawarcia umowy nabycia ww. pakietu ma dojść w terminie do 20 lutego 2009. Pakiet ten będzie największym wartościowo pakietem wierzytelności z nabytych dotychczas przez spółkę. W/w umowa będzie miała istotny pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A. w roku 2009 i kolejnych latach. O fakcie zawarcia ostatecznej umowy nabycia ww. pakietu wierzytelności spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

.