Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 3/2009 2009-04-06 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 48.230.895 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodący bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie.W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.W 2009 roku Fast Finance S.A. zakupiła pakiety wierzytelności o ogólnej wartości 70.568.895 zł, co stanowi ok 93 % sumy wartości zakupionych pakietów w całym 2008 roku. Zbliża to znacząco Spółkę do osiągnięcia wyznaczonego celu nabywanych wierzytelności w 2009 roku w wysokości 200.000.000 zł i stanowi 35,28 % tego celu.Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.