Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 3/2009 2009-04-06 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 48.230.895 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodący bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie.W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.W 2009 roku Fast Finance S.A. zakupiła pakiety wierzytelności o ogólnej wartości 70.568.895 zł, co stanowi ok 93 % sumy wartości zakupionych pakietów w całym 2008 roku. Zbliża to znacząco Spółkę do osiągnięcia wyznaczonego celu nabywanych wierzytelności w 2009 roku w wysokości 200.000.000 zł i stanowi 35,28 % tego celu.Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.