Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych

Zarząd Spółki informuje, że w związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 2009.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku 2009 w kwocie 16,6 mln PLN. Jednocześnie, z uwagi na ww. wskazany proces zmian organizacyjnych, mających przyczynić się do optymalizacji kosztów spółki, Zarząd odwołuje prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto.

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.