Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych

Zarząd Spółki informuje, że w związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 2009.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku 2009 w kwocie 16,6 mln PLN. Jednocześnie, z uwagi na ww. wskazany proces zmian organizacyjnych, mających przyczynić się do optymalizacji kosztów spółki, Zarząd odwołuje prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto.

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.