Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych

Zarząd Spółki informuje, że w związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 2009.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku 2009 w kwocie 16,6 mln PLN. Jednocześnie, z uwagi na ww. wskazany proces zmian organizacyjnych, mających przyczynić się do optymalizacji kosztów spółki, Zarząd odwołuje prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.