Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 5/2010 2010-03-11 Zatwierdzenie Prospeku Emisyjnego spółki Fast Finance S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem zamieszonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) w dniu 11 marca 2010 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki Fast Finance S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferującym jest AmerBrokers Dom Maklerski.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.