Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2010 2010-08-19 Nabycie udziałów w spółce Columbus Factoring Solutions

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneTreść raportu

Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 roku zostały podpisane 2 umowy nabycia udziałów w spółce Columbus Faktoring Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (CFS) od Regionalnych Funduszy Inwestycji Sp. z o. o. oraz Pana Pawła Sobieszuka, Prezesa Zarządu CFS. Łącznie Fast Finance nabył udziały stanowiące 50,12 % w kapitale zakładowym CFS. Cena zakupionych udziałów wyniosła 1,2 mln zł i nie przekracza ona 10% kapitałów własnych Emitenta. Źródłem finansowania są środki własne Emitenta.
Celem strategicznym niniejszej transakcji jest dla Emitenta rozszerzenie działalności na rynku wierzytelności poprzez zaangażowanie w segment wierzytelności służby zdrowia, będącym jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w polskim sektorze wierzytelności i długu. W związku z przekroczeniem 50% udziałów w kapitale zakładowym CFS, wyniki spółki będą konsolidowane począwszy od raportu Fast Finance SA za III kwartał 2010 r. Doświadczenie i pozycja spółki CFS przedstawia dla Emitenta fundament do budowy zauważalnej pozycji Fast Finance na szybko rozwijającym się rynku wierzytelności służby zdrowia. Spółka Columbus Factoring Solutions uzyskała w 2009 roku 350 646 zł przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do 294 690 zł wypracowanych w 2008 r.) oraz 129 859 zł zysku netto (wobec 193 156 zł osiągniętych w roku 2008). Suma bilansowa Columbus Factoring Solutions na dzień 31.12.2009. wyniosła 2 267 939 zł.

 

Dodatkowo Emitent wskazuje, że zgodnie z planami Spółka CFS zostanie przekształcona w Spółkę Akcyjną i wprowadzona do obrotu na NewConnect na przełomie roku 2011 i 2012. Więcej informacji o spółce CFS znajduje się na stronie www.cfs.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.