Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2010 2010-08-19 Nabycie udziałów w spółce Columbus Factoring Solutions

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneTreść raportu

Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 roku zostały podpisane 2 umowy nabycia udziałów w spółce Columbus Faktoring Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (CFS) od Regionalnych Funduszy Inwestycji Sp. z o. o. oraz Pana Pawła Sobieszuka, Prezesa Zarządu CFS. Łącznie Fast Finance nabył udziały stanowiące 50,12 % w kapitale zakładowym CFS. Cena zakupionych udziałów wyniosła 1,2 mln zł i nie przekracza ona 10% kapitałów własnych Emitenta. Źródłem finansowania są środki własne Emitenta.
Celem strategicznym niniejszej transakcji jest dla Emitenta rozszerzenie działalności na rynku wierzytelności poprzez zaangażowanie w segment wierzytelności służby zdrowia, będącym jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w polskim sektorze wierzytelności i długu. W związku z przekroczeniem 50% udziałów w kapitale zakładowym CFS, wyniki spółki będą konsolidowane począwszy od raportu Fast Finance SA za III kwartał 2010 r. Doświadczenie i pozycja spółki CFS przedstawia dla Emitenta fundament do budowy zauważalnej pozycji Fast Finance na szybko rozwijającym się rynku wierzytelności służby zdrowia. Spółka Columbus Factoring Solutions uzyskała w 2009 roku 350 646 zł przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do 294 690 zł wypracowanych w 2008 r.) oraz 129 859 zł zysku netto (wobec 193 156 zł osiągniętych w roku 2008). Suma bilansowa Columbus Factoring Solutions na dzień 31.12.2009. wyniosła 2 267 939 zł.

 

Dodatkowo Emitent wskazuje, że zgodnie z planami Spółka CFS zostanie przekształcona w Spółkę Akcyjną i wprowadzona do obrotu na NewConnect na przełomie roku 2011 i 2012. Więcej informacji o spółce CFS znajduje się na stronie www.cfs.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.