Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2010 2010-11-10 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych skonsolidowanych rap. kw. oraz zmiana terminów publikacji rap. kw.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

 

Zarząd Fast Finance S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), począwszy od raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku Fast Finance S.A. przekazywać będzie sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane w formie jednego, rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego wymagane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe.

 

W związku z powyższym zmianie ulegają przekazane raportem bieżącym terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. wyznaczony zostaje na dzień 15.11.2010 roku.

Raport jednostkowy nie będzie przekazywany.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.