Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2010 2010-11-10 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych skonsolidowanych rap. kw. oraz zmiana terminów publikacji rap. kw.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

 

Zarząd Fast Finance S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), począwszy od raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku Fast Finance S.A. przekazywać będzie sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane w formie jednego, rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego wymagane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe.

 

W związku z powyższym zmianie ulegają przekazane raportem bieżącym terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. wyznaczony zostaje na dzień 15.11.2010 roku.

Raport jednostkowy nie będzie przekazywany.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.