Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Fast Finance za 2010 rok dokonał korekty rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 r. na jednostkowy raport kwartalny. Przyczyną korekty jest utrata kontroli nad spółką Columbus Factoring Solutions S.A po przekształceniu Spółki Columbus Factoring Solutions ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia miała miejsce 27.10.2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po przekształceniu Emitent posiada 44.92% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Factoring Solutions S.A, co powoduje, że Emitent nie jest zobligowany do konsolidowania sprawozdania finansowego spółki Columbus Factoring Solutions S.A. W skorygowanym raporcie zostały poprawione dane finansowe oraz opis spółki, w taki sposób, że raport został dostosowany do wymogów dla raportów jednostkowych.

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za czwarty kwartał 2010 roku.Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORT Q4 2010 - KOREKTA (190.00KB)

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.