Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z sugestią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Fast Finance za 2010 rok dokonał korekty rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 r. na jednostkowy raport kwartalny. Przyczyną korekty jest utrata kontroli nad spółką Columbus Factoring Solutions S.A po przekształceniu Spółki Columbus Factoring Solutions ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia miała miejsce 27.10.2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Po przekształceniu Emitent posiada 44.92% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Columbus Factoring Solutions S.A, co powoduje, że Emitent nie jest zobligowany do konsolidowania sprawozdania finansowego spółki Columbus Factoring Solutions S.A. W skorygowanym raporcie zostały poprawione dane finansowe oraz opis spółki, w taki sposób, że raport został dostosowany do wymogów dla raportów jednostkowych.

 

Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały raport za czwarty kwartał 2010 roku.Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORT Q4 2010 - KOREKTA (190.00KB)

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.