Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku Zarząd Fast Finance informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Euro Bank S.A., na mocy której Fast Finance dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 31 201 068,95 zł i cenie zakupu 2 842 417,38zł. Nawiązują również do informacji podanych w raporcie z dnia 07 grudnia 2012 roku, Zarząd Fast Finance informuje, że nabywcą pakietu jest Fast Finance S.A. (Natomiast przeniesienie pakietu do Funduszu nastąpi w terminie późniejszym)

 

Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku. Transakcja będzie finansowana ze środków własnych Emitenta.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

 

Zawarta umowa przewiduje, możliwość odstąpienia od umowy przez Euro Bank S.A. w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy, o której mowa powyżej, jeżeli Emitent nie zapłaci kontrahentowi ceny za nabywane wierzytelności do dnia 21 grudnia 2012 roku.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.

 

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

 

Cena zakupu nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, jednakże została uznana za znaczącą ze względu na wartość nominalną pakietu wierzytelności.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.