Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku Zarząd Fast Finance informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Euro Bank S.A., na mocy której Fast Finance dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 31 201 068,95 zł i cenie zakupu 2 842 417,38zł. Nawiązują również do informacji podanych w raporcie z dnia 07 grudnia 2012 roku, Zarząd Fast Finance informuje, że nabywcą pakietu jest Fast Finance S.A. (Natomiast przeniesienie pakietu do Funduszu nastąpi w terminie późniejszym)

 

Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku. Transakcja będzie finansowana ze środków własnych Emitenta.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

 

Zawarta umowa przewiduje, możliwość odstąpienia od umowy przez Euro Bank S.A. w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy, o której mowa powyżej, jeżeli Emitent nie zapłaci kontrahentowi ceny za nabywane wierzytelności do dnia 21 grudnia 2012 roku.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.

 

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

 

Cena zakupu nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, jednakże została uznana za znaczącą ze względu na wartość nominalną pakietu wierzytelności.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.