Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku Zarząd Fast Finance informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Euro Bank S.A., na mocy której Fast Finance dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 31 201 068,95 zł i cenie zakupu 2 842 417,38zł. Nawiązują również do informacji podanych w raporcie z dnia 07 grudnia 2012 roku, Zarząd Fast Finance informuje, że nabywcą pakietu jest Fast Finance S.A. (Natomiast przeniesienie pakietu do Funduszu nastąpi w terminie późniejszym)

 

Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku. Transakcja będzie finansowana ze środków własnych Emitenta.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

 

Zawarta umowa przewiduje, możliwość odstąpienia od umowy przez Euro Bank S.A. w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy, o której mowa powyżej, jeżeli Emitent nie zapłaci kontrahentowi ceny za nabywane wierzytelności do dnia 21 grudnia 2012 roku.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.

 

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

 

Cena zakupu nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, jednakże została uznana za znaczącą ze względu na wartość nominalną pakietu wierzytelności.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.