Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Fast Finance niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A. (Emitent) Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym., na mocy której Fast Finance NS FIZ dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 25.926.248,88 zł i cenie zakupu 3.564.859,22 zł.

 

Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 17 stycznia 2013 roku. Źródłem finansowania zakupu będzie emisja certyfikatów inwestycyjnych.

 

Zawarta umowa przewiduje, możliwość rozwiązania umowy jeżeli Kupujący nie pokryje ceny sprzedaży pakietu do dnia 17 stycznia 2013 roku, ponadto w przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży Kupujący pokryje poniesione przez Sprzedającego koszty zorganizowania postępowania mającego na celu wybór nabywcy pakietu w zryczałtowanej wysokości 50.000,00 zł.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ cena zakupu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.