Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Fast Finance niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A. (Emitent) Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym., na mocy której Fast Finance NS FIZ dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 25.926.248,88 zł i cenie zakupu 3.564.859,22 zł.

 

Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 17 stycznia 2013 roku. Źródłem finansowania zakupu będzie emisja certyfikatów inwestycyjnych.

 

Zawarta umowa przewiduje, możliwość rozwiązania umowy jeżeli Kupujący nie pokryje ceny sprzedaży pakietu do dnia 17 stycznia 2013 roku, ponadto w przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży Kupujący pokryje poniesione przez Sprzedającego koszty zorganizowania postępowania mającego na celu wybór nabywcy pakietu w zryczałtowanej wysokości 50.000,00 zł.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.

Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ cena zakupu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.