Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2013 2013-01-08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu
Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

 

1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 - 22 kwiecień 2013 r.

 

 2. Jednostkowe raporty kwartalne:

 - raport za IV kwartał 2012r. - 21 luty 2013 r.

- raport za I kwartał 2013r. - 9 maj 2013 r.

- raport za III kwartał 2013r. - 7 listopad 2013 r.

 

 3. Jednostkowy raport półroczny - 27 sierpień 2013 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarząd
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.