Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2013 2013-08-02 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

 

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 23 ust. 1 pkt g) Statutu podjęła uchwałę nr 1/02/08/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Podmiotem uprawnionym do zbadania powyższego sprawozdania została wybrana spółka pod firmą Kancelaria Biegłych Rewidentów "Aktywa" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-203) przy alei Generała Józefa Hallera 84/1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 513.

 

 

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W latach 2011 i 2012 Kancelaria Aktywa dokonała badań rocznych sprawozdania finansowych za rok obrotowy odpowiednio 2010 i 2011 oraz przeglądów sprawozdań finansowych za I półrocze 2011 roku oraz I półrocze 2012. Następnie, w roku 2013 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

 

 

Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z Kancelarią Aktywa.

 

Umowa zastanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.