Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2014 2014-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 27 marca 2014 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 70/14, zmieniona następnie Uchwałą nr 71/14) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 372/2014) uchwał w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFSTFC00061.

 

Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie dzień 28 marca 2014 roku. Na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje serii G Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FFI1116”. Oprócz powyższego, Zarząd BondSpot S.A. określił dzień ostatniego notowania obligacji serii G Emitenta - 2 listopada 2016 roku, jednostkę obrotu - 1 sztuka, jednostkę obligatoryjną - 100 sztuk oraz symbol – FFI1116.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.