Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2014 2014-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2014 roku powziął informację o podjęciu w dniu 27 marca 2014 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 70/14, zmieniona następnie Uchwałą nr 71/14) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 372/2014) uchwał w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o łącznej wartości nominalnej 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFSTFC00061.

 

Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji Emitenta będzie dzień 28 marca 2014 roku. Na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje serii G Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FFI1116”. Oprócz powyższego, Zarząd BondSpot S.A. określił dzień ostatniego notowania obligacji serii G Emitenta - 2 listopada 2016 roku, jednostkę obrotu - 1 sztuka, jednostkę obligatoryjną - 100 sztuk oraz symbol – FFI1116.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.