Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2014 2014-06-09 Zawarcie umowy z na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 14 maja 2014 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. w związku z zamiarem m.in. podjęcia uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Emitenta, informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku Emitent zawarł z akcjonariuszem – Panem Jackiem Daroszewskim ("Akcjonariusz") umowę, na mocy której Akcjonariusz wyraził zgodę i zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Emitenta posiadających resztówki scaleniowe, w celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych, jakie powstaną w wyniku planowanego procesu scalenia akcji w stosunku 4:1, którego przeprowadzenie ma być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz przekaże posiadane przez siebie akcje pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku cztery do jednego (4:1) i odpowiedniej zmiany Statutu Emitenta oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Fast Finance S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.