Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2014 2014-06-09 Zawarcie umowy z na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 14 maja 2014 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. w związku z zamiarem m.in. podjęcia uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Emitenta, informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku Emitent zawarł z akcjonariuszem – Panem Jackiem Daroszewskim ("Akcjonariusz") umowę, na mocy której Akcjonariusz wyraził zgodę i zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Emitenta posiadających resztówki scaleniowe, w celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych, jakie powstaną w wyniku planowanego procesu scalenia akcji w stosunku 4:1, którego przeprowadzenie ma być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz przekaże posiadane przez siebie akcje pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku cztery do jednego (4:1) i odpowiedniej zmiany Statutu Emitenta oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Fast Finance S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.