Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2014 2014-09-12 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 12 września 2014 roku otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwały nr 18 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki podjętej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. w dniu 9 czerwca 2014 roku.

W związku z rejestracją powyższych zmian, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu (załącznik nr 1) wraz z informacją o dokonanych zmianach (załącznik nr 2).

Oprócz powyższego, Emitent informuje, że na podstawie powyższego postanowienia zarejestrowana została również zmiana adresu Emitenta na ulicę Wołowską 20, 51-116 Wrocław.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 RB_20_2014_Statut Fast Finance SA (57.37KB)
Załącznik nr 2 RB_20_2014_Rejestracja zmian w Statucie (36.31KB)

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.