Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 26/2014 2014-11-20 Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w związku z ich scaleniem

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku, informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 19 listopada 2014 roku podjął Uchwałę nr 1300/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Fast Finance S.A., w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Emitenta.

Po rozpatrzeniu wniosku Fast Finance S.A. o zawieszenie notowań akcji Emitenta w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd GPW, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Fast Finance S.A. oznaczonymi kodem "PLFSTFC00012" od dnia 25 listopada 2014 roku do dnia 8 grudnia 2014 roku (włącznie).
Zlecenia maklerskie na akcje spółki Fast Finance S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 24 listopada 2014 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje spółki Fast Finance S.A. nie będą przyjmowane.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.