Press Releases

Terminowy wykup obligacji serii H

6 maja 2017 roku, zgodnie z terminem oraz warunkami emisji, Zarząd FAST FINANCE dokonał wykupu wszystkich obligacji serii H; tym samym obligacje tej serii zostały umorzone.

Obligacje serii H zostały wyemitowane w 2014 roku w trybie emisji prywatnej. Łącznie wyemitowanych zostało 3 300 sztuk obligacji tej serii o łącznej wartości 3,3 mln zł.

Ze względu na zasady oraz (stosunkową niską) wartość transakcji informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji nie podlegały trybowi raportowania bieżącego.

Jest to już kolejny finalny wykup obligacji przeprowadzony przez Spółkę FAST FINANCE w pierwszej połowie 2017 roku (po spłacie obligacji serii F i G). Pozostałe w portfelu Spółki serie obligacji, których wykup – zgodnie z warunkami poszczególnych emisji – planowany jest na lata 2018-2021 to serie L, M oraz seria P (obligacje są na bieżąco amortyzowane).
 

News

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.