Press Releases

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE w 2016 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego w wysokości niemal 39,9 mln zł (spadek o 1,7%). Intensywna redukcja zadłużenia związana z wdrażaną dywersyfikacją modelu finansowania przełożyła się na obniżenie wskaźników zysku: zysk operacyjny wyniósł 12,7 mln zł (spadek o 32,1%), a zysk netto 8,1 mln zł (o 18,3% mniej niż w ubiegłym roku).

W okresie sprawozdawczym spółka systematycznie obniżała swoje zadłużenie. Wartość wskaźnika długu netto do kapitału własnego FAST FINANCE spadła r/r  o 29,2% i na koniec 2016 roku wyniosła 0,46.

Jednym z naszych priorytetów w 2016 roku było obniżanie zadłużenia Spółki. Ostatecznie wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto na koniec roku osiągnęła, w historii FAST FINANCE, rekordowo niski poziom. Cel udało się zrealizować między innymi dzięki regularnemu procesowi skupu obligacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Od rozpoczęcia 2016 roku do dnia publikacji raportu rocznego wykupiono wszystkie obligacje serii F i G (notowane na rynku Catalyst) oraz serii J. Ponadto spółka wykupiła wymaganą warunkami emisji część obligacji serii M oraz serii L.

FAST FINANCE utrzymuje realizowany od lat i sprawdzony model biznesowy. Własny model wyceny oraz zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym przynoszą oczekiwane efekty i stabilne wyniki. Ponadto w 2016 roku podjęto kroki w kierunku pozyskania inwestora zagranicznego w celu dywersyfikacji źródeł finansowania dalszego rozwoju. Współpraca już się rozpoczęła, a ostateczny kształt wspólnych działań zostanie ustalony w bieżącym roku.

W 2016 roku na rynku windykacji miało miejsce wiele pozytywnych zmian,  m.in.: poprawa wizerunku branży, zmiany regulacyjne (zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenie podatku bankowego). Ponadto niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się kredyty konsumenckie.

Oceniamy, że te zmiany oraz dobra koniunktura gospodarcza wpłyną na wyższe wpłaty od dłużników i będą pozytywnie oddziaływać na wyniki finansowe FAST FINANCE w bieżącym roku – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.