Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zgodnie z warunkami emisji, 15 lipca 2018 r. FAST FINANCE S.A. wykupi kolejną część obligacji serii M (oznaczonych kodem PLFSTFC00087), które są notowane na rynku Catalyst. Okresowa amortyzacja obejmie 466 sztuk obligacji, tj. 5% łącznej liczby wyemitowanych obligacji serii M. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W związku z tym, że dzień wykupu wypada w niedzielę, dniem rozliczenia i wypłaty świadczeń z tytułu wykupu będzie poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

Będzie to już drugi w tym roku wykup części obligacji serii M przeprowadzony przez Spółkę. Poprzedni miał miejsce 16 kwietnia br., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące najbliższego wykupu obligacji przez FAST FINANCE S.A. zostały zawarte w następujących raportach bieżących:
RB 12/2018 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 17/2018 Przekazanie środków do KDPW na częściowy wykup obligacji PLFSTFC00087

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.