Komunikaty prasowe

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

W 2017 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A. (w jej skład wchodzi notowana na GPW spółka FAST FINANCE S.A. oraz spółka zależna FF Inkaso Sp. z o.o.), osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł (-30,8% r/r) i wypracowała zysk netto w wysokości 7,4 mln zł (-8,7% r/r). Jednocześnie na poziomie skonsolidowanym wyraźnie, do 26,7% (+6,4 p.p. r/r) wzrosła rentowność netto. Nieznacznie zwiększyły się też rentowność EBITDA oraz marża EBIT (z działalności operacyjnej). Przychody jednostki dominującej, FAST FINANCE S.A., wyniosły 24,4 mln zł (-33,6% r/r), a zysk netto 5,1 mln zł (-13% r/r).

W 2017 roku FAST FINANCE S.A. konsekwentnie redukowała swoje zadłużenie. Spółka podwyższyła kapitał własny do 77,5 mln zł (+10,5% r/r) i znacząco zredukowała swoje zobowiązania z tytułu wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji. Zgodnie z warunkami emisji, Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii: F, G, H oraz J. Ponadto, w ramach okresowej amortyzacji, dokonała częściowego wykupu obligacji serii M, L, a także wyemitowanych w pierwszym kwartale 2017 roku obligacji serii P i R.

Redukcja zobowiązań spółki i terminowa spłata obligacji wraz z odsetkami są naszym priorytetem. Na koniec 2017 roku wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego FAST FINANCE S.A. obniżył się o 21,7% i wyniósł zaledwie 0,36 – mówi Jacek Daroszewski, prezes zarządu FAST FINANCE S.A.

Łącznie od 2010 r. Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 146,9 mln zł, z czego do dnia publikacji raportu za 2017 rok wykupiła papiery o wartości 126,4 mln zł. Terminy wykupu pozostałych obligacji, w tym serii M, które są notowane na rynku Catalyst, przypadają na lata 2018-2021.

Ponadto w 2017 roku w FAST FINANCE S.A. został wdrożony nowy model finansowania działalności, który zakłada wykorzystywanie funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez Spółkę do pozyskiwania środków na zakupy nowych portfeli wierzytelności. – Taka forma dywersyfikacji źródeł finansowania jest dla nas najkorzystniejsza, ponieważ posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia, wieloletnie doświadczenie oraz zasoby niezbędne do tworzenia i efektywnego obsługiwania funduszy sekurytyzacyjnych – mówi Jacek Daroszewski.


Współpracę z inwestorem zagranicznym w oparciu o opisany wyżej model Spółka nawiązała na początku 2017 roku, pozyskując wówczas ze sprzedaży certyfikatów funduszu FAST FINANCE NSFIZ kwotę 15,6 mln zł. Obecnie trwają negocjacje w sprawie kolejnej transakcji w tym kształcie.

Jestem przekonany, że nowy model finansowania, redukcja zadłużenia oraz podniesienie efektywności kosztowej kluczowych procesów będą stanowiły solidną bazę dla dalszego stabilnego rozwoju FAST FINANCE w 2018 roku – konkluduje prezes.

 
O FAST FINANCE

Przedmiotem działalności firmy FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest skup masowych wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Obecnie spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej pół miliarda złotych. Spółka specjalizuje się w windykacji portfeli masowych wierzytelności zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku – głównie banków – i jest jedną z wiodących firm w tym segmencie rynku.

FAST FINANCE zarządza Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, co pozwala firmie na zakup portfeli od partnerów zawierających transakcje wyłącznie z udziałem takiego podmiotu.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. FAST FINANCE jest również emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst.


 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.