Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

6 maja 2017 roku, zgodnie z terminem oraz warunkami emisji, Zarząd FAST FINANCE dokonał wykupu wszystkich obligacji serii H; tym samym obligacje tej serii zostały umorzone.

Obligacje serii H zostały wyemitowane w 2014 roku w trybie emisji prywatnej. Łącznie wyemitowanych zostało 3 300 sztuk obligacji tej serii o łącznej wartości 3,3 mln zł.

Ze względu na zasady oraz (stosunkową niską) wartość transakcji informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji nie podlegały trybowi raportowania bieżącego.

Jest to już kolejny finalny wykup obligacji przeprowadzony przez Spółkę FAST FINANCE w pierwszej połowie 2017 roku (po spłacie obligacji serii F i G). Pozostałe w portfelu Spółki serie obligacji, których wykup – zgodnie z warunkami poszczególnych emisji – planowany jest na lata 2018-2021 to serie L, M oraz seria P (obligacje są na bieżąco amortyzowane).
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.