Komunikaty prasowe

FAST FINANCE zrealizowała wykup dwóch serii obligacji

3 lutego br. notowana na GPW firma windykacyjna FAST FINANCE, zrealizowała wykup dwóch serii obligacji. Źródłem finansowania transakcji były: zbycie certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ w kwocie 15,6 mln zł oraz uplasowanie emisji obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł.

Przeznaczenie wpływów pieniężnych z emisji obligacji serii P (9,5 mln zł) na wykup 8 600 szt. obligacji serii G (8,6 mln zł) i 6 699 szt. obligacji serii J (6,7 mln zł) było warunkowane uprzednim pozyskaniem przez FAST FINANCE finansowania uzupełniającego. Poprzez zbycie 41 008 667 certyfikatów NSFIZ (15,6 mln zł) na rzecz partnera zagranicznego FAST FINANCE spełniło powyższy warunek. Zgodnie z intencjami stron transakcji, FAST FINANCE będzie nadal zarządzającym funduszu.

 Sprzedaż certyfikatów przyczyniła się do uporządkowania rozliczeń dotychczasowych emisji obligacji, a wraz z wynegocjowaną w połowie stycznia umową z zagranicznym partnerem, dywersyfikuje źródła finansowania rozwoju i tym samym istotnie ogranicza na przyszłość ryzyko nieterminowych wykupów obligacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE.

 Wykup wszystkich obligacji został dokonany zgodnie z wszystkimi warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

.