Komunikaty prasowe

FAST FINANCE zrealizowała wykup dwóch serii obligacji

3 lutego br. notowana na GPW firma windykacyjna FAST FINANCE, zrealizowała wykup dwóch serii obligacji. Źródłem finansowania transakcji były: zbycie certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ w kwocie 15,6 mln zł oraz uplasowanie emisji obligacji serii P w wysokości 9,5 mln zł.

Przeznaczenie wpływów pieniężnych z emisji obligacji serii P (9,5 mln zł) na wykup 8 600 szt. obligacji serii G (8,6 mln zł) i 6 699 szt. obligacji serii J (6,7 mln zł) było warunkowane uprzednim pozyskaniem przez FAST FINANCE finansowania uzupełniającego. Poprzez zbycie 41 008 667 certyfikatów NSFIZ (15,6 mln zł) na rzecz partnera zagranicznego FAST FINANCE spełniło powyższy warunek. Zgodnie z intencjami stron transakcji, FAST FINANCE będzie nadal zarządzającym funduszu.

 Sprzedaż certyfikatów przyczyniła się do uporządkowania rozliczeń dotychczasowych emisji obligacji, a wraz z wynegocjowaną w połowie stycznia umową z zagranicznym partnerem, dywersyfikuje źródła finansowania rozwoju i tym samym istotnie ogranicza na przyszłość ryzyko nieterminowych wykupów obligacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes FAST FINANCE.

 Wykup wszystkich obligacji został dokonany zgodnie z wszystkimi warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.