Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wyemitowała obligacje serii P

Zarząd FAST FINANCE 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda za łączną kwotę 9 499 795 zł. Cena emisyjna jednej obligacji, w ramach emisji niepublicznej, została ustalona na poziomie 835 zł.

Obligacje serii P zostały wyemitowane z przeznaczeniem refinansowania obligacji serii J oraz G.

Spłaty na rzecz powyższych emisji mają pierwszeństwo. Z chwilą rozliczenia wykupu obligacji serii G i J spółka FAST FINANCE niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby obligacji serii M z uwzględnieniem należnych odsetek zgodnie z warunkami emisji.

Wykup obligacji serii P przypada na dzień 17 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji spółki FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Emisja obligacji serii P

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.