Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wyemitowała obligacje serii P

Zarząd FAST FINANCE 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda za łączną kwotę 9 499 795 zł. Cena emisyjna jednej obligacji, w ramach emisji niepublicznej, została ustalona na poziomie 835 zł.

Obligacje serii P zostały wyemitowane z przeznaczeniem refinansowania obligacji serii J oraz G.

Spłaty na rzecz powyższych emisji mają pierwszeństwo. Z chwilą rozliczenia wykupu obligacji serii G i J spółka FAST FINANCE niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby obligacji serii M z uwzględnieniem należnych odsetek zgodnie z warunkami emisji.

Wykup obligacji serii P przypada na dzień 17 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji spółki FAST FINANCE zostały zamieszczone w poniższych raportach bieżących:

Emisja obligacji serii P

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.