Current reports

2009
Number Publication date Subject
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych (EBI 13/2009)

 

Zarząd Spółki informuje, że w związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 2009.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku 2009 w kwocie 16,6 mln PLN. Jednocześnie, z uwagi na ww. wskazany proces zmian organizacyjnych, mających przyczynić się do optymalizacji kosztów spółki, Zarząd odwołuje prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto.

News

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

.