Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

FAST FINANCE w swojej działalności kieruje się uniwersalnymi dla rynku finansowego standardami etycznymi określonymi w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”. Kanon został opracowany pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego przez przedstawicieli blisko 28 instytucji i organizacji zrzeszających uczestników rynku wraz z grupą przedstawicieli świata nauki.

Sporządzony w 2007 roku zbiór zasad i praktyk rynkowych określa 16 podstawowych wartości, których wdrożenie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ideą stojącą za powstaniem „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” była chęć wprowadzenia miękkich regulacji, zwiększających transparentność działalności podmiotów finansowych oraz bezpieczeństwo ich klientów.

Od momentu powstania naszej spółki w 2004 roku prowadziliśmy działalność w oparciu o wewnętrznie opracowane i przyjęte normy etyczne. Wprowadzenie „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” jest rozwinięciem obowiązujących w FAST FINANCE wytycznych dotyczących współpracy z klientami i dłużnikami. W pełni zaadoptowaliśmy wartości w nim określone do potrzeb bieżącej działalności.

Pełna treść „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” znajduje się w załączonym pliku.

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.